Tin mới

Giới thiệu


LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ

CƠ SỞ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG
1. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương, về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Văn bản số 106-HD/BTGTW ngày 25/5/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Văn bản số 05-CT/ĐĐLHH ngày 09/8/2010 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về chương trình hành động của Liên hiệp hội triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW;
2. Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;
3. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày14/6/2005;
4. Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
5. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ;  
6. Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ, về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
7. Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ, về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
8. Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành danh mục các lĩnh vực được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; 
9. Thông tư số 02/2010/TT-KHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;
10. Giấy phép đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 001/ĐK-KHCN ngày 04/6/2008, do Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền cấp cho Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ;
11. Nghị quyết số 016/NQ-HĐLH/LHNB ngày 24/8/2010 của Hội nghị toàn thể Hội đồng Liên hiệp, về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ với danh nghĩa Tổ chức khoa học thành viên;
12. Nghị quyết số 018/NQ-HĐLH/LHNB ngày 21/12/2010 của Hội đồng Liên hiệp, về việc tổ chức lại Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ;

13. Điều lệ Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ, được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐLH/LHNB ngày 25/01/2011 của Hội đồng Liên hiệp.

LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ
Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ (Gọi tắt là Liên hiệp khoa học) - Cơ quan khoa học được thành lập theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ:
1. Liên hiệp khoa học là tập đoàn nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành;
2. Liên hiệp khoa học hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tổ chức, quản lý và hạch toán kinh tế độc lập;
3. Cơ chế của Liên hiệp khoa học theo mô hình Liên hiệp khoa học - sản xuất, triển khai ứng dụng; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hướng tới cấu trúc Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Liên hiệp khoa học hoạt động trong phạm vi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo được ký kết giữa Chính phủ với các quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế.
Tên gọi, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt:
1. Tên gọi bằng tiếng Việt:   LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ
2. Tên giao dịch quốc tế:   SOUTHVIETNAM UNION FOR
                                              STUDIES OF ECONOMICS AND URBAN
3. Tên viết tắt theo tiếng Anh:    S U S E U
Trụ sở chính và Cơ quan đại diện:
1. Trụ sở chính:
Địa chỉ:      Đường Nguyễn Thị Định, ấp 5, thị trấn Nàng Mau, Vị Thuỷ, Hậu Giang
Điện thoại: (0711) 357 3344 - 358 2297 
Facsimile:  (0711) 387 7400 - 357 3344
E-mail:       lhkhktdtnb@aul.edu.vn
2. Cơ quan đại diện:   
          2.1. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:  
          Địa chỉ:          005 Lô M3 Chung cư số 1, Tôn Thất Thuyết, P. 1, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
          Điện thoại: (08) 3508 9296 - 3508 9298
          Facsimile:  (08) 3853 9517 - 3950 5204
          E-mail:       lhsaigon@aul.edu.vn
          Website:    http://www.aep.edu.vn/ - http://www.aul.edu.vn
2.2. Cơ quan đại diện tại Bình Dương: 
          Địa chỉ:      1/16 KP. Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương
          Điện thoại: (0650) 327 3749 - 373 6293
          Facsimile:  (0650) 373 6608
          E-mail:       lhbinhduong@aul.edu.vn
          Website:    http://www.aep.edu.vn/ - http://www.aul.edu.vn 
          Liên hiệp khoa học có tư cách pháp nhân, biên chế và con dấu (Gồm dấu ướt, dấu nổi và dấu thu nhỏ) thể hiện nội dung: Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ, Hội đồng Liên hiệp. Liên hiệp khoa học có tài sản, tài chính, tài khoản tiền Đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng.
Liên hiệp khoa học có Nhà xuất bản, Tạp chí khoa học và Website.
Phạm vi hoạt động:
Liên hiệp khoa học hoạt động trên phạm vi cả nước.


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
1. Nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo;
2. Thực hiện chức năng Cơ quan chủ quản của các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu, trường kỹ thuật nghiệp vụ, câu lạc bộ chuyên ngành và các tổ chức trực thuộc khác (Gọi tắt là cơ quan khoa học trực thuộc);
3. Phát triển và thành lập mới các cơ quan khoa học trực thuộc theo hướng kết hợp nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và đào tạo; 
4. Tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học, công nghệ ở trong nước và nước ngoài. Quan hệ, phối hợp với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu, trường đại học thuộc khu vực Nam bộ; các viện khoa học, trường đại học trong nước và nước ngoài trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo;
5. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan khoa học trực thuộc; của cán bộ, viên chức và nghiên cứu viên trong Liên hiệp khoa học;
6. Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo;
7. Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo;
8. Đào tạo và chuyển giao công nghệ;
9. Tổ chức, giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp khoa học.
Nhiệm vụ Liên hiệp khoa học:
1. Xây dựng luận chứng khoa học cho các chương trình, dự án, kế hoạch, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Tham gia giám sát độc lập đối với các đề tài, dự án, công trình khoa học và công nghệ; Phản biện và giám định xã hội;
2. Nghiên cứu khoa học, công nghệ và quản lý, phát triển các tổ chức khoa học trực thuộc theo hướng kết hợp nghiên cứu, triển khai ứng dụng và đào tạo về lĩnh vực: Toán học; Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý; Hóa học; Cơ học; Các khoa học trái đất; Sinh học; Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Địa lý kinh tế và xã hội; Lịch sử và khảo cổ học; Triết học; Nhân học; Ngôn ngữ học và văn học; Nghệ thuật; Kiến trúc và xây dựng dân dụng; Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông; Kỹ thuật cơ khí và công nghệ chế tạo máy; Công nghệ hóa học; Công nghệ vật liệu và kỹ thuật luyện kim; Kỹ thuật y học; Công nghệ môi trường; Công nghệ sinh học; Công nghệ nano; Công nghệ thực phẩm và đồ uống; Công nghệ năng lượng và khai thác tài nguyên; Y học cơ sở; Y học lâm sàng; Y học dự phòng; Dược học; Trồng trọt; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Thú y; Thuỷ sản; Lý học, phong thuỷ học; Tôn giáo học; Các vấn đề kinh tế - đô thị;
3. Khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, hiện trạng công trình; Quy hoạch, đo đạc và vẽ bản đồ; Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư và quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu, lập tổng dự toán và dự toán công trình; Tư vấn, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu công trình công nghiệp và dân dụng; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, dầu khí, cầu, đường, cảng, nước, môi trường, nông nghiệp, công trình thuỷ lợi và nhà máy thuỷ điện; Tư vấn, thiết kế phần mềm, trang web, hệ thống mạng máy tính, hệ thống gis, tự động hóa và năng lượng;
4. Tư vấn, thẩm tra, thẩm định, thẩm kế, giám sát, kiểm định; Đánh giá tác động môi trường, đánh giá sự cố và lập phương án xử lý; Thí nghiệm vật liệu; Thử nghiệm, sản xuất và thi công thử nghiệm công trình kỹ thuật đô thị, xây dựng, vật liệu mới, cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, giao thông, thuỷ lợi và nông nghiệp;
5. Thiết lập cơ sở toán học tính toán, điều khiển và kế toán định lượng; Đăng kiểm; Kiểm toán; Thị trường chứng khoán; Tư vấn tài chính, tư vấn và thẩm định giá; Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về môi giới bất động sản;
6. Tổ chức bản thảo và xuất bản các ấn phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và các hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp khoa học;
7. Tổ chức chuyển giao các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ có tính khả thi vào đời sống và sản xuất;
8. Tổ chức các hoạt động ươm tạo công nghệ mới, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Phát triển kết quả ươm tạo công nghệ mới); Đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội;
9. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin khoa học và công nghệ; Thư viện, lưu trữ khoa học và công nghệ; Bảo tàng khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Chuyển giao công nghệ;
10. Tổ chức dịch thuật; Tư vấn phát triển xã hội; Tư vấn pháp luật; Tư vấn sức khỏe cộng đồng;
11. Tổ chức giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng về các lĩnh vực khoa học và công nghệ Liên hiệp khoa học đăng ký hoạt động.
Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực đăng ký hoạt động.
Quyền hạn Liên hiệp khoa học:
1. Liên hiệp khoa học có quyền chủ động cao trong công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, tài chính, cơ cấu tổ chức và quan hệ quốc tế;
2. Tham gia và phối hợp với các tổ chức khoa học, giáo dục tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới trong phạm vi pháp luật quy định triển khai các hoạt động chung, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng;
3. Căn cứ vào chức danh tiêu chuẩn Nhà nước, Liên hiệp khoa học được quyền đăng ký, sắp xếp cán bộ, viên chức theo ngạch viên chức;
4. Liên hiệp khoa học được đề xuất lên Bộ Khoa học và Công nghệ, trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các nghiên cứu viên, giảng viên, viên chức của Liên hiệp khoa học có thành tích và hội đủ tiêu chí theo quy định của pháp luật;
5. Liên hiệp khoa học làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho cán bộ, nghiên cứu viên của Liên hiệp khoa học và khách nước ngoài do Liên hiệp mời;
6. Liên hiệp khoa học được làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng thuộc Trung ương và địa phương, để giải quyết những vấn đề liên quan đến Liên hiệp khoa học;

TỔ CHỨC BỘ MÁY
Liên hiệp khoa học là Cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và tổ chức, quản lý các cơ quan khoa học trực thuộc. Liên hiệp khoa học thực hiện chế độ hạch toán kinh tế bảo toàn vốn và tiếp nhận các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và khoa học nhân văn.
Liên hiệp khoa học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, của các bộ, ngành và uỷ ban nhân dân địa phương, nơi Liên hiệp khoa học đặt trụ sở, trong phạm vi chức năng và phù hợp với pháp luật.
Hội đồng Liên hiệp:
1. Hội đồng Liên hiệp là Tổ chức lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ;
2. Quyết nghị vĩ mô về cơ cấu tổ chức, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển. Quyết nghị công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. Quyết nghị đầu tư, quyết nghị ký kết hợp đồng của Liên hiệp khoa học với các đối tác trong nước và nước ngoài ở tầm chiến lược;
3. Quyết nghị phê duyệt Điều lệ Liên hiệp khoa học;
4. Quyết nghị thành lập, sáp nhập và giải thể các cơ quan khoa học trực thuộc Liên hiệp khoa học;
Hội đồng Khoa học:  
1. Hội đồng Khoa học là Tổ chức tư vấn cho Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo;
2. Tổ chức thẩm định, tổ chức xây dựng các đề tài, dự án có quy mô lớn, đa ngành và mức độ phức tạp cao;
Cơ cấu tổ chức Liên hiệp khoa học:
1. Lãnh đạo Liên hiệp khoa học:  
1.1. Hội đồng Liên hiệp
1.2. Chủ tịch Hội đồng
1.3. Phó Chủ tịch Hội đồng
1.4. Tổng Thư ký Hội đồng 
2. Cơ quan chức năng:
2.1. Văn phòng Hội đồng Liên hiệp
2.2. Ban Tổ chức - Cán bộ
2.3. Ban Hợp tác quốc tế
2.4. Ban Kinh tế - Tài chính
2.5. Ban Thanh tra
2.6. Trung tâm Đào tạo
2.7. Trung tâm Máy tính
2.8. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Dự án
3. Cơ quan khoa học trực thuộc:
3.1. Cơ quan Đại diện Liên hiệp khoa học tại Hà Nội
3.2. Cơ quan Đại diện Liên hiệp khoa học tại TP. Hồ Chí Minh
3.3. Cơ quan Đại diện Liên hiệp khoa học tại Bình Dương
3.4. Cơ quan Đại diện Liên hiệp khoa học tại Nam Định
3.5. Viện Bản đồ 
3.6. Viện Chiến lược Kinh tế - Xã hội
3.7. Viện Chiến lược Nghiên cứu Thị trường
3.8. Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
3.9. Viện Doanh nghiệp Việt Nam
3.10. Viện Dược học   
3.11. Viện Đào tạo sau đại học và Hợp tác quốc tế
3.12. Viện Đào tạo và Hợp tác giáo dục quốc tế
3.13. Viện Hành chính học  
3.14. Viện Khoa học Tâm lý  
3.15. Viện Khoa học Thẩm mỹ 
3.16. Viện Khoa học Vật liệu
3.17. Viện Khoa học Xuất bản
3.18. Viện Kinh tế - Năng lượng 
3.19. Viện Nghiên cứu Chiến lược nguồn nhân lực và Đào tạo nghề 
3.20. Viện Nghiên cứu Đô thị
3.21. Viện Nghiên cứu Kinh tế 
3.22. Viện Nghiên cứu Lý học phương Đông
3.23. Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục
3.24. Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ quốc tế    
3.25. Viện Nghiên cứu Thời trang
3.26. Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc
3.27. Viện Nghiên cứu Văn hóa tôn giáo
3.28. Viện Ngôn ngữ quốc tế
3.29. Viện Quản trị quốc tế
3.30. Viện Quy hoạch đô thị và Phát triển vùng
3.31. Viện Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ
3.32. Viện Thiết kế     
3.33. Viện Toán học tính toán và Kế toán định lượng
3.34. Viện Y học
3.35. Viện Kinh tế du lịch
3.36. Vườn ươm Công nghệ mới và Doanh nghiệp khoa học - công nghệ 
3.37. Trung tâm Dịch thuật
3.38. Trung tâm Đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp
3.39. Trung tâm Khoa học về Nước và Môi trường
3.40. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển ngành nghề nông nghiệp
3.41. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin
3.42. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thông
3.43. Trung tâm Thông tin - Tư liệu
3.44. Trung tâm Tư vấn các vấn đề xã hội
3.45. Trung tâm Tư vấn giáo dục và Trị liệu trẻ tự kỷ      
3.46. Trung tâm Tư vấn pháp lý
3.47. Trung tâm Xúc tiến thương mại
3.48. Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Kinh tế - Đô thị  
3.49. Trường Ngoại ngữ - Tin học quốc tế Pacific  
3.50. Câu lạc bộ Doanh nhân Ngôi Sao Việt
3.51. Câu lạc bộ Doanh nghiệp 
3.52. Câu lạc bộ Nghề nghiệp   
3.53. Câu lạc bộ Sở hữu trí tuệ   
3.54. Nhà Xuất bản Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ
3.55. Tạp chí khoa học Giao diện đô thị        
3.56. Website: http://www.aep.edu.vn
                                                                                
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Giới thiệu Rating: 5 Reviewed By: ĐÊ ÁN 2020