Tin mới
Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Nguồn nhân lực KHCN trong lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư tại An Giang

Trước xu thế phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, của toàn cầu hóa, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem là yếu tố cơ bản, yếu tố tác động đến sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia, địa phương là do con người quyết định. Vì thế chúng ta cần phải tiếp tục phát triển nguồn lực con người. 
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Cùng với kết quả mới nền kinh tế nói chung, nền nông nghiệp Việt nam; đặc biệt nông nghiệp An giang cũng đạt được những thành tựu đáng kể, nhất là mặt trận sản xuất lương thực. Đã góp phần ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, tăng hàng hoá nông sản xuất khẩu. Đó là kết quả tổng hợp các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu rất cơ bản đã đạt được, trong quản lý nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, cũng còn một số vần đề cần được tiếp tục giải quyết như vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vấn đề việc làm, vấn đề quản lý doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp và hợp tác xã, một số cơ chế quản lý chưa đủ khuyến khích như nguồn nhân lực chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả. An giang là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp; đặc biệt là cây lúa nước. Nông nghiệp là ngành có vị trí - vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân; đảm bảo lương thực, thực phẩm góp phần quan trọng để ổn định kinh tế - xã hội và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn trước mắt là lâu dài.

Hiện nay nhu cầu nhân lực khoa học công nghệ trong ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh rất cần, nhất là người có trình độ cao để thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn. Vì vậy, việc nghiên cứu chuyên đề “Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang trong ngành nông, lâm, thủy sản” là vấn đề cấp thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng và đề xuất những giải pháp thích hợp cho nguồn nhân lực khoa học công nghệ của tỉnh trong ngành nông, lâm, thủy sản.

Tổng quan tình hình nghiên cứu

- Lê Thị Hồng Điệp (2010), Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội:
  Luận án trình bày những khái niệm cơ bản như: nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc điểm nguồn nhân lực chất lượng cao của nước ta, vấn đề phát riển nguồn nhân lực chất lượng cao; phân tích những vấn đề gia tăng dân số, cơ cấu nguồn nhân lực, tỷ lệ nhân lực khoa học công nghệ, đặc điểm, yêu cầu của kinh tế tri thức đối với nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam. Tác giả đặc biệt chú đến công tác thu hút nhân tài và việc phân công, bố trí công việc hợp lý:
  + Công tác thu hút nhân tài: Cần phải phát hiện, thu hút nguồn nhân lực hiện có bằng những chính sách phù hợp, bồi dưỡng, giữ gìn và nâng cấp chất lượng nhằm tránh làm thất thoát chất xám; thu hút từ các địa phương khác.
  + Phân công, bố trí công việc hợp lý: Tùy theo trình độ, khả năng của từng người mà phân công, bố trí công việc cho đúng người, đúng việc, đảm bảo có sự dẫn dắt, kèm cặp và hỗ trợ, đặc biệt là lúc ban đầu. Đây là một công việc rất quan trọng và quyết định sự thành công và mức độ gắn bó của nhân tài đối với cơ quan, tổ chức mà họ vào làm việc; việc phân công hợp lý sẽ tạo động lực cho họ làm việc hiệu quả hơn, chất lượng công việc sẽ tốt hơn và họ sẽ phát huy được thế mạnh, niềm đam mê cá nhân của họ.
  Tài liệu là nguồn tham khảo cho các giải pháp cơ bản về thu hút nhân tài, nhân lực khoa học công nghệ. Tuy nhiên, để giải pháp đó có hiệu quả, khả thi và phù hợp với đặc thù của tỉnh An Giang - một tỉnh có địa lý, dân cư, tôn giáo và xã hội đa dạng thì giải pháp cần cụ thể hơn, chi tiết hơn mới có thể đem lại một sự thay đổi thực sự cho tỉnh.
  - Trần Khánh Đức, Đặng Bá Lãm (2002), “Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa”, Nxb. Giáo dục - Hà Nội:
  Công trình nghiên cứu đã rút ra được một số kết luận: Để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Đảng ta xác định nguồn lực con người được coi là “tài nguyên đặc biệt”. Việc phát triển con người, đặc biệt phát triển nguồn lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi quốc gia. Đầu tư cho con người là đầu tư có tính chiến lược, là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững. Trong bài viết tập thể tác giả bên cạnh đánh giá thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ ưu tiên ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập thể tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm phát triển hiệu quả nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết nhấn mạnh công tác tăng cường nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, có chế độ chính sách cụ thể trong khuyến khích năng lực tư duy nghiên cứu sáng tạo; cần xây dựng môi trường làm việc thuận lợi nhất cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
  - Nguyễn Thị Anh Thu (2004), Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ” thí điểm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội:
  Trong nghiên cứu này, tác giả đã rút ra những đánh giá khách quan về hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra hệ thống các giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Một trong những điểm cần lưu ý mà đề tài đề cập là việc phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo, đó là việc xây dựng chương trình phù hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ. Cần phát huy năng lực nghiên cứu trong các trường đại học công nghệ nói chung và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng; cần có một đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp và cần có sự đầu tư về kinh phí cho sự nghiệp khoa học và công nghệ để hỗ trợ chi thường xuyên và giao đề tài nghiên cứu cho cán bộ.
  - Phạm Thị Thu Hồng (2013), “Nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh An Giang trong công cuộc đổi mới hiện nay”, Luận văn thạc sĩ Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội:
  Luận văn đã góp phần làm rõ thêm về đội ngũ trí thức và vai trò của họ trong sự nghiệp đổi mới ở tỉnh An Giang. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tác giả đã phân tích những ưu điểm và hạn chế của đội ngũ trí thức tỉnh An Giang trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với những ưu điểm là phân tích đúng hiện trạng đội ngũ trí thức tỉnh, tác giả đề cập được những giải pháp mang tính chiến lược để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh An Giang. Tuy nhiên, các giải pháp cũng chỉ dừng lại ở phương hướng phát triển chứ chưa có những giải pháp đột phá cũng như giải pháp cụ thể theo từng bước đi thích hợp.
  Mặc dù phần lớn các công trình nghiên cứu trên trên không trực tiếp đề cập đến vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang, và vẫn còn mang tính chất lý luận, song đó là nguồn chất liệu phong phú để thực hiện chuyên đề.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang trong ngành nông, lâm, thủy sản. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ hoạt động trong ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh.

Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

  - Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong ngành nông, lâm, thủy sản.
  - Khách thể nghiên cứu (Khách thể khảo sát) là các đối tượng có liên quan đến vấn đề xây dựng và phát triển nhân lực khoa học và công nghệ, gồm: Cán bộ nghiên cứu trong các viện, trường đại học; Cán bộ quản lý, khoa học xã hội và nhân văn làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành của tỉnh; Các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội yêu thích khoa học công nghệ có sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống.

Phạm vi nghiên cứu

  - Phạm vi không gian: Chuyên đề tiến hành nghiên cứu trên địa bàn tỉnh An Giang, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế của tỉnh.

Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận

Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Bằng cách tìm kiếm phân loại và hệ thống hóa các tài liệu là những công trình nghiên cứu đi trước có liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu. Từ đó đúc kết thành từng nhóm ý chính phục vụ cho đề tài đồng thời bổ sung thêm những phát hiện mới. Nhóm chủ đề thu thập và phân tích tài liệu gồm:
  - Nguồn nhân lực và nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam;
  - Nguồn nhân lực và nhân lực khoa học công nghệ các địa phương, gồm có các khu vực, các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành;
  - Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các văn bản pháp lý do các cơ quan Trung ương ban hành về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay;
  - Chủ trương, chính sách của tỉnh An Giang thông qua các văn bản pháp lý do các Sở, Ban ngành tỉnh ban hành về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
  Thu thập thông tin định lượng: Thu thập thông tin về thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang.
  Thu thập thông tin định tính: phỏng vấn sâu: Cán bộ quản lý tại các sở, ban ngành  (kể cả doanh nghiệp); Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ  tại trường đại học, viện, trung tâm, doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Cách tiếp cận

  Cách tiếp cận theo quá trình: Để đánh giá được thực trạng việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang, các nhà nghiên cứu phải xem xét phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ dưới góc độ là một quá trình. Các bộ phận, quy trình nhỏ trong quá trình có mối liên hệ mật thiết với nhau. Hoạt động hoặc tổ hợp các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là quá trình tiếp nhận các yếu tố đầu vào chuyển thành các đầu ra. Thông thường, đầu ra của quá trình này sẽ là đầu vào của quá trình tiếp theo.
  Cách tiếp cận hệ thống: Một hệ thống được định nghĩa là một tổng thể phức hợp gồm nhiều yếu tố liên quan với nhau và mỗi biến động của một yếu tố nào đó đều tác động lên những yếu tố còn lại và đồng thời tác động lên toàn bộ hệ thống. Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ rõ ràng là một quy trình có tính chất hệ thống, trong đó các khâu từ quy hoạch, tạo nguồn, sử dụng và giữ chân có mối liên hệ khăng khít và phải được đảm bảo. Vì vậy, cần phải quan tâm một cách thấu đáo ở tất cả các khâu. Nếu có quy hoạch tốt, có đầu tư đào tạo bài bản nhưng không được sử dụng hợp lý thì nguồn nhân lực khoa học và công nghệ khó mà phát huy hiệu quả. Nếu chỉ có chú trọng đào tạo, thu hút và sử dụng mà không có quy hoạch, định hướng phát triển cụ thể, không có chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc thuận lợi để giữ chân nhân lực giỏi thì công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ khó đảm bảo tính bền vững. Như vậy, tiếp cận hệ thống sẽ thấy được mối quan hệ khăng khít giữa các khâu để triển khai công tác này một cách chặt chẽ, đồng bộ.
  Tiếp cận liên ngành: Để đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang, đưa ra được dự báo cung, cầu và chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh một cách khoa học, khách quan nhất, rất cần thiết phải sử dụng cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu đề tài này. Phương pháp tiếp cận liên ngành là phương pháp tiếp cận nghiên cứu đối tượng - cụ thể trong đề tài này vấn đề thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ, dự báo cung cầu, chất lượng và số lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang trong tương lai - là việc sử dụng phức hợp các phương pháp nghiên cứu ngành lịch sử, phương pháp nghiên cứu ngành xã hội học, phương pháp nghiên cứu ngành triết học, phương pháp nghiên cứu ngành văn hoá học, phương pháp nghiên cứu ngành kinh tế, phương pháp nghiên cứu ngành kỹ thuật, quản lý v.v. Để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang, đưa ra được chính sách và chiến lược thu hút, đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn lực này, cần phải có cách nhìn đa chiều và phức hợp các yếu tố ảnh hưởng như địa chính trị, địa văn hoá, địa tôn giáo tác động đến An Giang như một tổng thể trong bối cảnh văn hoá chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
  Cách tiếp cận logic tổng thể: Phương pháp này giúp nhà nghiên cứu đánh giá toàn diện thực trạng cũng như phân tích một cách logic những giải pháp phù hợp với thực trạng vấn đề về nguồn nhân lực khoa học công nghệ của tỉnh phục vụ phát triển nền kinh tế tri thức tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

Kết cấu chuyên đề


  Chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được chia làm 2 chương, 4 tiết. Trong đó, chương 1 trình bày thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang trong ngành nông, lâm, thủy sản; chương 2 trình bày giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong ngành nông, lâm thủy sản ở tỉnh An Giang.

Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ

Nếu bạn là người thích đi Phượt Bụi thì cần có nhiều dụng cụ đi phượt, và khăn rằn là một trong những phụ kiện cần đem theo cho những chuyến đi xa, nếu có dịp đi về xứ Nẫu nhớ ghé homestay Phú Yên để được hướng dẫn nghỉ ngơi, tham quan "Hoa vàng trên cỏ xanh".
Xem thêm:
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Nguồn nhân lực KHCN trong lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư tại An Giang Rating: 5 Reviewed By: ĐÊ ÁN 2020